NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

 

20. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta mokinių asmeninių, meninių, socialinių, edukacinių, kultūrinių, sportinių, pažintinių kompetencijų ugdymui. Mokykla atsižvelgusi į mokinių pasirinkimus, turimus būrelių vadovus – specialistus, tėvų pageidavimus, neformaliojo švietimo mokinių pasiektus rezultatus bei turimas mokyklos lėšas siūlo pasirinkti mokiniams kuo įvairesnes, jų poreikius atitinkančias neformaliojo švietimo veiklas (priedas Nr.4).

21. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių.

22. Neformaliojo švietimo programos pasirinkimo organizavimo tvarka:

22.1. pagal poreikį kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius ir supažindina su duomenimis mokytojų tarybos posėdyje;

22.2. mokslo metų pabaigoje (gegužės – birželio mėn.) būrelio vadovas/mokytojas parengia mokslo metams „Neformaliojo švietimo programą“ pagal mokykloje patvirtintą formą;

22.3. mokslo metų pabaigoje (gegužės – birželio mėn.) kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo mokinių apklausą dėl neformaliojo švietimo programų pasirinkimo pagal mokyklos siūlomų programų sąrašą. Atsižvelgusi į duomenis (pasirinkusių mokinių skaičių, skirtas valandas neformaliajam švietimui pagal BUP ir mokyklos tikslus) tikslina siūlomų neformaliojo švietimo programų sąrašą ir apie jį informuoja klasių vadovus;

22.4. mokiniai užsiėmimus gali lankyti tik jų tėvams (globėjams) pateikus prašymą raštu pagal parengtą mokyklos formą. Neformaliojo švietimo mokytojai prašymus saugo iki mokslo metų pabaigos.

23. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų organizavimo tvarka:

23.1. užsiėmimai organizuojami įvairiose mokyklos ir kitose aplinkose po pamokų pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą „Neformaliojo švietimo tvarkaraštį“;

23.2. mokiniams pageidaujant užsiėmimai gali būti organizuojami mokinių atostogų metu;

23.3. užsiėmimų apskaita vykdoma el. dienyne „Tamo“. (Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro 2021 - 2022 ir 2022 – 2023 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas)

Neformaliojo švietimo programos ir tvarkaraštis 1-10 kl. 2021–2022 m.m.

Informacija atnaujinta: 2021-12-04 14:54:32