KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

MOKYKLOS METODINIŲ GRUPIŲ IR SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA

 

Mokyklos metodinių grupių (klasių vadovų, pradinio ugdymo, kalbų, socialinių mokslų,  tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų) kompetencijos:

 1. ugdymo turinio planavimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimų nagrinėjimas,  metodinės veiklos prioritetų nustatymas;
 2. mokinių ugdymo sėkmingumo ir jų pasiekimų nagrinėjimas;
 3. konsultavimasis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
 4. veiklos su klase planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimų nagrinėjimas;
 5. bendradarbiavimas su Mokyklos darbuotojais, tėvais, kitų institucijų darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;
 6. siūlymų teikimas metodinės veiklos organizavimo klausimais Mokyklos metodinei tarybai, Mokyklos vadovui, vadovo pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai;
 7. dalykų ugdymo programų ir teminių planų nagrinėjimas ir teikimas Mokyklos metodinei tarybai aprobavimui.

 

Metodinės tarybos kompetencijos:

 1. ugdymo turinio politikos formavimas kartu su Mokyklos vadovu, mokytojų metodinės veiklos prioritetų Mokykloje nustatymas;
 2. Mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklos koordinavimas, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 3. mokytojų bendradarbiavimo, konsultavimo,  gerosios pedagoginės patirties sklaidos, bendradarbiavimo su mokytojų asociacijomis,  kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo institucijomis  inicijavimas;
 4. suderintų metodinių grupių siūlymų teikimas Mokyklos direktoriui dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio formavimo, planavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo, ugdymo proceso aprūpinimo, ugdymo kokybės ir ugdymo inovacijų diegimo;
 5. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetinių krypčių nustatymas;
 6. metodinės pagalbos teikimas mažesnę patirtį turintiems specialistams;
 7. siūlymų teikimas Mokyklos vadovui, metodinėms grupėms, Jonavos rajono metodiniams būreliams, švietimo pagalbos įstaigai;
 8. dalykų ugdymo programų nagrinėjimas, mokomųjų dalykų teminių planų aprobavimas ir rekomendacijų teikimas Mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo.

Mokyklos Tarybos kompetencijos:

 1. siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių teikimas;
 2. Mokyklos strateginio plano, metinių veiklos ir ugdymo planų, darbo tvarkos taisyklių,  kitų, Mokyklos direktoriaus teikiamų, Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų svarstymas, ir sprendimų priėmimas dėl pritarimo;
 3. siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo teikimas;
 4. Mokyklos lėšų naudojimo klausimų svarstymas;
 5. Mokyklos metines veiklos ataskaitos išklausymas ir siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo teikimas;
 6. siūlymų dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo teikimas Mokyklos direktoriui;
 7. Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvų svarstymas;
 8. Mokyklos veiklos įsivertinimo sričių, atlikimo metodikos pasirinkimas, įsivertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimų dėl veiklos tobulinimo priėmimas;
 9. talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 10. Mokyklos direktoriaus teikiamų klausimų svarstymas;          
 11. kitų, su Mokyklos veikla susijusių klausimų sprendimas.

 

 Mokinių tarybos kompetencijos:

 1. klausimų susijusių su Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektais (strateginiu planu, metiniu veiklos planu, vidaus tvarkos taisyklėmis, ugdymo planu) ugdymo proceso organizavimu, mokinių skatinimu ir drausminimu, mokinių teisių gynimu bei rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos prevencijos programomis svarstymas, veiklos planų derinimas su mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui;
 2. įvairių renginių, akcijų skirtų mokiniams inicijavimas ir organizavimas, klasių bendruomeninės veiklos koordinavimas.

Informacija atnaujinta: 2018-07-19 17:04:24