PLANAVIMO DOKUMENTAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
2022 metų papildoma veiklos užduotis, rezultatas ir rodikliai
Mokyklos vadovo 2022 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai
Įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje „Pušaitė““
Metinis veiklos planas 2022 m.
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių tvarka
Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl konkurso Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisijos sudarymo“
2021-2022 ir 2022-2023 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas
Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems ar neserga COVID-19 liga, sveikatos tikrinimosi (testavimo) tvarkos aprašas
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro politika
Pranešimas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymas dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2021-09-01)
Sutikimas dalyvauti Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vykdomame mokinių periodiniame tyrime
Direktoriaus metų veiklos ataskaita
2021 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Direktoriaus metų veiklos ataskaita (2020 m.)
Metinis veiklos planas 2021 metams
Darbuotojų veiklos vertinimo/įsivertinimo ir skatinimo tvarka
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų etikos kodeksas
Direktoriaus 2020 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai
Metinis veiklos planas 2020 metams
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Mokinių lankomumo aprašas (Priedas Nr. 1 „Pažyma dėl neatvykimo į mokyklą“ aprašo paskutiniame lape)
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Strateginis planas 2018-2022 m.
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Įsakymas dėl „Naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašo tvirtinimo“
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams
Prašymas dėl įtraukimo į darbo tarybos rinkimų kandidatų sąrašą
Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas ir įsakymas
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2017-07-27)
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (2017-07-27)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Metodinių grupių nuostatai

Informacija atnaujinta: 2021-10-26 19:43:30